Call: Email:

Kim holland pjes meesteres zuid holland


kim holland pjes meesteres zuid holland

.

Sex mensen kale tienerkutjes
kim holland pjes meesteres zuid holland

.
Sex rotterdam zuid a kijken


Bij de To Lagre heeft. Het sureekt van z'eif, dat de bruidschat voor slaven veel mninder bedraagvt Bij den bruidschat muoet steeds 66n stuk van wa. Verder worden een zwaard. Dit gebruik doelt ongcr'twij fcld op de verplichiting, die de mian oi zich n ecuit, om -voor zijn v-rouw te zorgren, en haar -te, besehermen.

In verreweg de mneeste gevallen wordt de brufidschat niet bij het, huwelijk afgedragen, miaar eerst later vol daan 4. Aangaande den bruidschat bU do Berg-Toradja's kunnen wij niets met zokerhoid zoggen, omndat wij omtrent hen alloen' opgavon hebbon van de lieden zelven; on zij geven blijkbaar den bruidschat to hoog op om zich -een air van voornaarnheid te goven.

Eon gaf zelfs op: Dit is evenwel zekor, dat bij den bruidschat van een voornaam man steeds eon of twee slaven mooten zijn. Bij do To Koolawi zou nog hot volgoende plaats hebbon: L om ze niet beschaamd te maken.

Want is de bruidschat niet volda~an, dan beef t bet kind geen vader; de vader magf dan geenerici recbt oi bet kind laten gelden, bet ergens been meenemen, enz. De broeders en zwagers zij-ner moeder nonint blet kind t a: Zoolangr dit nog niet is greschied, miogen de broers of zusters van vaderszijde bet kind o-ok niet adopteeren zie hierover lioofdstuk,,Het kind". Gok wan-neer de man sterft, maakt de fanlilie ha~a-st met de,, afbieta~ling.

In geheel M-idden-Celebes is bet grewoonte, dat niet de gebuwde man den bruidscliat voor zijnae vrouw betaalt, miaar zijne bloedverwanaten dit voor hemn doen. Enkele zijner naa-ste familieleden belasten zich mnet deze zaak.

Ook bij verderaf wonende bloedverwanten gaat men rond om bij. Dit rondgaa~n om bijdragnt verzamielen voor eenigr d oel zoo ook voor een doodenf eest beet m e gr o eIe1e. Deze instelling is oorzaak, dat niminier een jongmensch bet tronwen beboeft te laten -uit gebrek aan een bruidschat. De zwaarte' er van en beel, z-waar is hij niet, gelijk wij boven liebben gezien wordt over vele hioofden en over een groot tijdperk verdeeld.

Jiet egoisme der Toradja's houdt deze nuttige instelling in stand. W~anneer de bruidschat bijeen is gebracht, wordt een dag bepaald, waarop de familieleden van man en vrouw tezamen zullen komen om den bruidschat over te geven en in ontvangst te nemen dit gescbiedt natuurlijk alleen wanneer de bruidschat niet reeds bij bet buwelijk zeif is afgedragen.

Zulk eene bijeenkomst is meestal nogy feestelijker dan die bij bet buwelijk zeif. Ret overdragven -van den bruidscbat ga'a~t -met gyeenerlei pleebitigheid grepaard. Alleen bij de To Pebato beeft iets plaats, dat doet denken. De fa milieleden van de vrouw zeiiden namelijk een paar jonge mannen naar de verwanten van den man met de vraag: De zendelingen gaan nu terugr om dit aan hun zienders niee te deelen.

Dan komen zij weder met de boodscb~ap: Blij de To Pebato, en enkele andere stammen. Page  26 26 voor. Bij den optocht na~ar de bruidswoningy tgaat steeds ieniand jiniede lie CCI1 brandende hia1rsfakhke1 draagt. GokI- in de woningr van de jong-e vronw is ceu fiAkkel aangrestoken. Zijn nu de brengrers van den bruidschat in het, huis gekonien, dan greeft mien dle fakkels aan elkau-r over, en wanneer de bruidschat, op een reg-enschermn opjden vloer is uito-eslreid, blnscht mnen ze, lit kan een oyerblijfsel zijn nfit den tijdi, toen het,begeleiden" -van den jongren iman nogr bij nadht plaats 11ad, zooals -tot op hiedeni bij de To Napoe.

Daar stautt iemiand g-ereed omi met cen hakmies boveii aan. Jlij reikt daarna, het grebruikte -hakines over Laan dengrene, lie den kop heeft grebracht. Jeder der brencgers van de mnandjes krijg-t ecn duit. De bruidsclhat xvordt in ontvangst o'enonmen door den vader van de bruid, of bij ontstentenis van dezeni door cen broer van hein of cenigr ander n averwan t famn-ilielid des vaders. D ezc verdee-lt dien brul dscha-tt onder al degenen, die irndertijd hebben bijg-edragicen tot zijn bruidschat.

D fanilhieleden van de moeder der bruid kirijge-n hfierv-an nict. MNen noenut, dit ook,bebocten", n. De vrouw wil niets van den mian weten. Meermalen grebeurt bet, dat hiet meisje na haar huwelijk niets van haar iman wil weten. AMen noenit dit ni o r a d j o'e,,,een afkeer hebben"y. In zulk een geval komen inoeder, tantes, nielhten en al wvat vrottwelijk in de familie is te, pas omi de jongre vroutw te o~-crredeni zich in ha,,ar~ot, te Schikken en zich niet lharen nian te vcrzocnemn, terwiji de iman zeif Iaartoe, het zijnc, bijdraagt door bet greven van kicine g-eschenken.

Deze afkeer vNan den man kount in vele gevahien voor bij inaagrlen; bet is bij hiaar vrees voor he hw ijgc enhawelke zij nliet kennenI.

Ileeft de bruigromn niets. Page  27 27 afstootends, dan komit de zaak na verloop van eenigen tijd terecht; evenzoo in eerstgenoemd geval. Heeft de vrouw echter een onoverkomelijken afkeer van den man, die haar is opgfedrongen, dan staan lihaar twree wegen open omn van hem af te komen: Na zulk een vlucht zijn de famlilieleden van de vrouw overtuigdi, dat geen moeite meer zal helpen, en wordt hiet huwelijk ontbonden; de familie van de vrouw moet in dat.

Dit heet j o e i t i a j a p a,,,de toegift bij de katooenen goederen". Ziet de vrouw tegen dit middel om haar huwelijki te ontbinden op, dan kan zij haar man door slaan en krabben zoolang van zicl afllouden tot hlet heni verveelt, en hij zelf door te scheiden een einde llaakt aan zijn luwelijk.

Ook dan volgt terucggave van den bruidschat en het betaleon van twee buffels. Zoo herinneren wij ons een man van ongeveer 40 jaar oud. Ofschoon nu de mnan haar bij zijn huwelijk boven den gewonen bruidschat nog eene slavin en een buffel gaf,,on zich jong te maken', zooals het heet, wilde zij niets van hem weten, en na eenigen tijd moest het huwelijk worden ontbonden.

Verstaan de eclltc'enooten elkaar, dlan brengt de jonge vrouw na eenigen tijd een bezoek aan 1hare schoonmoeder. Bij het bekiimmen van de trap geeft hare schoonmoeder ihaar een koperen bord d o e 1 a. Dit heet p a p e p o I1,,voor let opklimmen" in lhulis. Komt de jonge vrouw niet gewoon oi bezoek, dan gaat zij toch hare schoonmoeder helpen bij het planten der rijst; zij ontvangt dan een vadem katoen.

Bij de To Pebato is liet eerste van deze twee gebruiken onbekend; voor het komen planten geeft de schoonmoeder lbaar schoondochlter 10 duiten. Dit heet p a p ot o e n g k a,,ten besluite". Vcrliouding van den man tot zijne schoonouders. Zooals boven reeds enkele lallen is opgemerkt, komt de man bij zijne schoonouders inwonen dit heet: Hij maakt dadelijk deel uit van lhet gezin; hij eet dus mede van het voedsel zijner schoonouders.

Dezen dragoen h]emn ter vergoeding daarvan allerlei arbeid op: Eerst twee, drie of vier jaar na zijn hluwelijk, wanneer de jonge vrouw kinderen heeft gekregen, legt het jonge paar voor ziclhzelf een rijstveld aan. Page  28 28 gevallen graat de vrouw er na eenige jaren van haar lhuwelijk toe over oin haar man naar zijn dorp te volgen dit beet: In elk greval doet zij dit nimnier, wanneer hai: Zulk eene verbuizing beeft dan nog alleen plaats, wanneer man en vrouw van denzelfden staini zijn.

Dit neeniit niet wegr, dat de vrouw inaanden langr bij hare schoonouders kan verblijven; wanneer dle mian bijv. ZMM ~een -verblijf, hoe langr sonis o ok, is toch altijd tijdelijk.. De man heeft niet alleen zijne -schoonouders, inaar ook zijnie schooiibroede'rs en -zusters en de verdere fa-milieleden van zij'ne vrouw met eerbied te bebandelen..

Dit blijkt uit de zeer beleefde termen, waarinede de toch reeds beleefde Toradja zijne aangrehuwde farnilie toespreekt, terwiji hij alles vermiijdt, wat hen zou kunnen ontsteinmen. Somis omscbrijft de scboonzoon biet woord, dat bij niet maig zeggen; soins gebruikt hij de benamingr in eene andere taal daarvoor. Op deze wijze beef t de taal- eeni grooten rijkdom aan woorden gekregren.

Zoo ook zijn ongetwijfeld vNIeel woorden on-tstaan, die later in zekeren kringr gangybaar werden, zo-odat bijv. Page  29 29 Wanineer mien de Toradja's vraagyt wat wel de reden 'is, dat zi~j hun schoonouders met zulk- een bijzonderen eerbied behanadelen, dan antwoorden zij,steeds: Jieden ten dagre kan dit nie-t in rechtstreekschien zin gebeuren, zo oals wij beneden zullen- zien, wanneer wi~j over echtscheidling spreken; door van hun inv~loed op.

V erhouding van man en vrouw. Aangezien le main bij zijn vrouw komt inwonen, en zijne kiinderen, in dle eerste plala-ts tot de farnilie, respectievelijk den stain, der moeder behoo~re'n, moeten wij ht priori a-annemen, dat de vrouw geen onderg'eschik-te plaats in het huisgezin heeft.

Alles wat de man gredurende zijn. Vandaar, dlat de main nimmer een koop zal sluiten zonder zijne vrouw er in te kennen. Wanneer men een man iets van eenig belang vraagt,. IDe min of meer innige verhouding versehilt bij de ondersc'heidene elchtparen evenzeer als bij ons. Wij kennen huisgezinnen, waar, altijd gekijf is; wij kennen er, waar de vroutw zich alles gezeggen laa~t door den mnan, en elders, waar eene -pantoffeiregreering is, en de man niets Iieeft in te brengren.

WNij hebben ook kennis gemaakt met veel gezinnen, waar man en vrouw Is avonds heel genoegelijk a-an elka~ar zitten te vertellen, wvat er over daog zooal is gebeurd. Regel is-, dat het echtpaar samen eet, wanneer er geen gasten zijn. In dit geval is de mnan verplicht met zijne gasten in de,,ontvangka mer"l t a m b a 1 e van het liuis te eten.

Gok in gewone omistandigyheden eten de verschillende huisvaders met hunne zoons wel gveza~menlijk in de ontvangrruimte. De huisvrouw eel echter altijd binnen, liclt bij den haard; na den maalt-ijd komit zij ook biJ de mannen zitten en spreekt dikwijls een hartig woordje mede.

In lid bijzijn van derden zullen zij elkaar echter nooit eenige hartelijkheid bewijzen; daarom ook gaan zi-j -in gezelsch~ap niet dicht bij elkaar, nogr minder naast elkaar zitten7,Wat de,arbeidsverdeeling tusschen mnan en vrouw aangaat, kan men in het alge ineen' zeggfen dat de man alle zwaarder werk behalve dragen, waarin devrouw deon man verreweg deo baas9 isq en de vrou~w alfle licliter werk doet. Ook is de v'rouw onteg-enzeggoelijk ijverigrer, da~n de man: Page  30 5w0 Over het gfeheel.

Ons zijnl ook verseheiden ga! Regel is, dat sinjan greoorloofd is. D e Toradja noenit zuilk sla-an in o m p a t o, e dj o e k i,,vermanen". Een man sloegr zijne vrouw, omdat Iiij te langr op hiet eten moest wachiten; hierdoor had tie vrouw,schuld"; nina~ crgeen Toradja krijgrt he t in het hioofd den main,schuldig"l te verkiaren, w.

Wij liebben den invloed van Ie vrouw op de-n man mneerma~len inioeten ervaren, wanneer zij hiem A~an cen besluit, afbirn-cht, waartoe IC mnan reeds sterk geneigd was. I e Tora~dja'vronxv is veel. Mleermialen liebben wij ktmnnen opmerken dat eene enkele spottende op-imterking- van zijine vrouw voldoende is om den man van een voornemen af te brengten.

Krijgt eene vrouw slaag, en voelt zij, dat ze schutld hieeft- altijd naar Toradja'sche op~vatting- dan 'weent zij, ninaar niaa,-kt. Wordt zij echiter gesiagen zonder dhat zi'j scliuIld heeft, Ian maakt zij groot misbaar en vlucht nanr hare ouders, of als dezen er nit zijn, naar een andei?

De zuaak w6rdt dIan besproken. D it geschienk bestaat veelal uit een buffel. Wil de -man het vNerzoening-,;t-c-sgeshenk greven, maar blijft de vrouw weigeren, dan volgrt ook scheciding, matar dan zijn de rollen onigekeerd: Zoo gaat liet ook wanneer de iman beleedigd is door de vrouw. V~an dle vele ons bekende gevallen van dien a~ard, noemien wij fider bet -, zwanrste". Eene jonge vrouw, die nog pas een jaar gehnuwd wa's, rengde eens kipp~en irek door de rijst, welke' zij- haar man voorzette.

W1,aaromn zij dit deed, z. Van alle soorten -van nitwerpselen is er niets, wl-arvan le Toradja een i-nniger afkeer heeft, dan van kippendrek. Geen wonder dtims, dat de jonge man na ztilk eene beleediging naar zijne famnilie terugyINkeerde en wilde scheiden.

De f amilie zij'ner vrouw bood hem vier buff els aann a-Is verzoeningsgeschlenk eene zeer hooge 1 a n gy a r i , maar de man bleeif weigeren. De schieiding ging door, nmaar de man was -nu in deze aaugcelegenheid de- schuldige'geworden door zijne weigering '.

Page  31 31 Wat dit sclitildig ziijl te beteekenen heef t in eene echtscheidingszaak zullen wij beneden zien. Ja, wij kennen v~,ersehleidene- matnnen, die langrzamerhaii-nd hioofd zijni geword~en in het dorp hune' row. Iit verwondert ons te minder, waar wij, i e ofsu over de 1ioofden des hinds ,,Staatlk-undig-e en ifllaa~tschatppelijke verhoudingen" hiebben grezien, dat in de cerste plaats op bepaalde eigjenschappen bij het dorpslioofd wordt gelet. Wa~t hiervan ook zijn moge, zooveel is zekcer, d1at tegrenwoordigy bij alle Toradja-stammen velen meer dan 66ne vrouw hebben.

Meestal zijn h'et dorpshoofden, die zich deze weelde veroorloven, maa~r wij kennen ook enkele voorbeelden van slaven,' die zulks doen. Polygramnie heet mn o k a. SVan de Iaatstgen oemde grevallen,spraken de Toradja's zelve schlande. Bij een lhuwelijk met twee vrouiwen heet de eerste t o. De moeielijklieid bij een dubbel lhuwelijk ligyt niet in den bruidschat, inar n d ostadihei, at o an -voor al zijn vrouwen akkers' moet bewerken, en tegTen zooveel tarbeid.

De eerste vrouw voelt. Do houdng welke de eerste vrouw aa~nneeint, hangrt natuiurlijk greheel af van haar karakter, maar overigens zoer meegraande vrouwen hebben wij in zulke omistandighiedon to veld staande ma~s, of een paar kokosnoten of wat palmwijn vraagt, en do eigenaar weigert zondol' eonoe gegrolido reden voor zi'jn weigering te geven, dan.

Bijift do eigonaar dan nog w-oigore-n, dan mag do vrager het, gevraag4e noinen: Page  32 als razend grezien. Mlochit de vrouw al toegreef lijk van niard zijn, dan wordIt zij loch. Er zijn vrouwen diel, vermoedende wait haar mian in hoet schild voert, met echitscheidingf dreig-en en wij weten van rnanen, wier liefde voor-liunne eerste vrouw zoo grroot was, lat zij bij zulk eone bedrei-, ging -van hutn plan afzagoen. Zij is hierbij in haa~r rechit, en de man is schuildigr.

Mfeestal zi'jn dit een of moer buffols en deze dragren dan den naam 'van r i n t j i k a j o o p a,,het a~fscheuron van de. Blijft do eerste vrouw zich tegren hiet tweede huwelijk vorzetten, dan geeft de man haar een buffel. Sommigre meisjes of vrouwen woigeren als tweede of derde vroutw lemand to hiiwen. Is zijne fliefde voor do latere vrouw grooter dan die, voor de eerste, dan scheidt de mian zichi va~n zijne vrouw omn met de andero te kunnen huwon.

Trouwt een man in een stain,. Nu zijn er ook vronwen, die or zichi in schikken orn als twOOelO vroiiw to beginnen; mriaar zij ne-men zich dan -voor, later wel door-intrigreoren to zorgen, dat do 'Man zijn oerste vrouw wogdoot.

En zij krijgen dit ook veelal gedaan. Meest~al keert do vredo tusschen den man en zijne eerste vrouw in huis,,, terug. Mfeestal bestaat er groote ijverzuclit tussehen de vrotiwen valln 66n man. Yrouiwen hebben ons out viergift of out ceuig- ander mniddel gfevracagd, ten cin-de Lare niededingster uit den' weg, te ruimein.

MAeer dan eens gaan zij zeive hiertoe over. Twee gevallen hierv~an zijn ons bekenid gyeworden gfedurende ons verblijf in Mfidden-Celebes. In liet eene gevali- ontmioetten beide vrouwvn elka —ar op een offerfeest; 'le cene werd toen loor zulk eene wvoede aangregrep~en, dat zij een jaclitspeer g-reep en die, in de borst van hare mnededingster dreef.

BlPijft een litwelijk kinderloos,, dan geeft de man dit wel als voorwendsel op oni ecene tweede vrotuw te nemen. In zulke grevallen schijnt zijne eerste vrouw zich hiertegren niet te verzetten.

Zeer zeker is dit een reden voor dcii Toradja,; de hoofdreden is ecliter in zijne zinnelijkhei'd gelegfen, wat le mexe-sten dan ook rondweg, erkennen. Veel mannen ook hebben ons verzekerd gYaarne eene tweede vrouw te willen nemen, maar dit tiliet te- durven voor hun huidige eclhtgenoote.

De Toradja heeft grooten a fkeer van moeite en onaangren aamnheid. Dc slechite gevolgTen van polygTamie vroor biet karakter van d-en Toradja. Op het grezin werkt de polygtam-ie niet zoo heilloos als bij an11dere volken xvel het gfeval is. Dit komt, omdat dle kinderen in de eerste hidaats der inoe-der toebehooren.

IDe Toradja-mnan is van nature n1ithuizig, z1 Oodat ook het verdeelen van zijn tijd. Dit is ecliter zeker, -dat de polvgamie overspel van de vrouw in de hand werkt. Vain de onls bekend grewordeim gevallen van overspel waren verreweg de meeste begnaan door vrouwen, die hiet,,huwelijk-sbed" mnet anderen moesten dleelen. P1hisiseli en psychisch is dit ook geinakke- - lijk te' verklaren. In het dorp S'-'abinh-ka der To Pebato 'is indertijd een geval voorgekoiiicen van 1 oIyafdlrie.

Toen z-ijn de hoofden van' den stain bijeengekornen, en Ihebben uitgem aakt, dat dit greval in ea, s a,,,onlieilaanbrengend" was; zij hebben toen eenige Berg-Toradja's. Het greval werd dus als cene zaak vail overspel beschouwd. WXIat de ~rrouw en de beide mannen er toe bewogen ha same. Page  34 nadnnen leefde. Als reden hiervan graf men op, -dat de vrouw over veel werkkrachten wilde beschikken.

In dit gyeval werd door niema~nd ingregrepen, wat onder zulk een onsamenhangrenden troep mi-ensehlen iiiet te veirwonderen is. De Toradja's spreken er met grooten afkeer van. Leviraatshuwelijk bestaat hier niet. H~uw-t iemiand met de wediiwe van zijn broeder, dan moet hij wederom opnieiiw een bruidschat voor ha-,ar betalen. Indien zijn broeder den brnidschat flog niet Voldaan lhad enf kinderioos is gest orven, dan kan de ander vols-taan me't den bruidschat aan te zuiveren en er iets als zijn aandeel bij te doen.

Echtscheiding komt, virij veel voor onder de Torad ja's, maar gemakkelijk gaat het mleestal niet. Is dit echiter niet het geval, dan wordt op allerlei wijzon ge~trachit het echtpa-ar bij elkuar te houden door woorden dlie,beschanamd makewn", door het geven van verzoeningrsgeschenkon, enz.

IDe weinig zelfstandige Toradja, die zicli door do gemeonsdliap alleen sterk voelt, kan zichi niet te-gen zulk eon drangr van buiten verzetten, hij -geeft toe, en beide echtgrenooten sleepen hun hiuwelijksketen verder mede, totdat hiet den mian of de vrouw te veel wordt, en dan kunnen zij een stijfhoofdigheid ontwikkelen, die men niet bij hien zoln liebben gezoclit. Verreweg de mieeste echitscheidingren graan, uit van den man; de vrouw is ook haierin -veel lijdzam-er, al kan zij in drift hieftig t egen haren man uitvaren.

De voornaamste aanloidingr tot echtscheidingr is wel deze, dat man en v'rouw beiden, of een liunner,,genoeg"l er va~n krijgn JDit ga~at meestall wederom. Dikwijls geeft de man voor', ~dat Iiji kindleren wil hebben, waarom. D ikwijls ook hieeft ochtscheiding plaats na herhaalden twist; er moet dan worden onderzoch-t, wie de eigenlijk schuldigre is. Wanneer tot scheiding wordt overgegaan, moet eerst uitgrem-aak-t worden, wie va-in de beide partijen schuldig is8.

Wil do man van zijne vrouw af, omdat hij gonoeg. Page  35 van haar 'heeft, dain is iiij do cschuldige. Ilij verliest d~an niot alloon. Overspel van de vrouw is eigenlijk do eenigre wott ig erkende reden tot sche'iden. Zij vorliest hierdoor hot rechit op hiare kinderon, dtie do man mnag medenemen.

Dit hoot t a m b a n gr k i n a oea,het stoppen of lappen. Wan~noer do inan dit -aanneemt, dan heoft goon schoiding plaats. DC, schoeiding gesclhiedt steeds door oene, symbolisehe handoling. Ret mneest voorkomiende tooken is eon stuk rotan dat wordt doorgehakt, on waarvan leder der bolido partijon eon stuk bewaart, somns met, oenigo lapjes katoen. Bij andere stamnmenc wordt con. Men iegt dat do kokos en do citroonn mooten dienen omi hot voorkomen der goeseheidenen op to knappen, opda-t zij spoedigr weder kunnen hiertrouwon.

Bohalve in goval van overspe01, blijvoen do kinderen bij do mooder, on. Zoo ook met do go,Oogste rijst: Alleon in goeval van overspeil door do moeder, noemt -do man met do kinderen ook do sta'ande hot huwelijk verworven goederen. In zulk eon goval blijft hot ]kind, dat do nmoederzorgon nog niet ka'n missen, voorloopig bij zi~jne moeder. In geval do kinderen bij do moeder blijven, stuurt do, vader nu on'dan eon boodschap naar do moeder, dat hij do kinderen vorlangt to zion, en dan worden.

Heb~ben do kind'eren eon. Daar do vader inee-stal spoedig hortrouwt, en bij zijn niouwe vrouw kinderen heeft, blijft hoet pied a' terre voor do kinderen oclier steeds do woning van hun.

Page  36 56 l~ikwijls hebben wij opgremerkt, lat le zoons zich iiieer bij den va,,der, de docliters zich meer bij die mioeder nansluiten. Wanneer een man van zi'jn vrouw wegloopt miet. ILlet bo'ven imedegedeelde scheidi ngsformuini 1r wordlt beschouxi~d a] s cene Zeer plecfitige verzekering, als cen soort eed Ils. IDezen iluag le go-~ Sclheiden man niet zonder meer te niet doen.

IHij niag dis later niet zoo maar weer met zijne gresciheiden vrouw trouwen. W~il hij dit, Ian nioet. Wanneer de man door zijn schulden maken de famnilie, in bet ongfelu-k dreigt te' storten, of wanneer hij zich onbehoorlijk jegrens zijn sdlhoon Luders gredraagt, dan dwingren de familieleder ivan de vrouw halar tot sebeiden.

Pe t oe n gk oe beteekent eigenlik do aanval, dion eon kip of oen slanig doet, door met den bek vooruit te schieten. Do woordelbike vertaling zou dus zijn: Page  37 ilet verhiangen imaar kinderen.

Gebruikc van abortieve iniddelen. Wijzen van - geb'oren worden. Gesehenk bij de gyeboorte van het eerste, kind. Het verlangen naar kinderen. Wij nienen over het greleel te mogren zegrgen, dat de To radja's naar kiniidereii verlangrel 1 l-el zijn hIerop aitzonderingren, waarover beneden, en leze komnen d~an, onnatuurlijk genoegr, van de zijde der vrouw.

Van iniannen hebben wij nog niinmer gfehoord of gremerkt, dat zij liever geen kinder-en wvillen liebben, integ-endeel mneermalen scheidt een man van zijne onvrutchtbarie vrouw, of neenit eene tweede, na~ast, haar. Er zou trouLwens v-oor den man creen einkele reden zijn, waaromi hij niet naar kroost zou verla wn acar alenoie nzorg vorde kinderen ten. Van eenigfe geringysclhatting eener onvriucltbare vrouw hebbenl wNij bij geen, der Toradja-volken jets kunnen merken, en wanneer wij de inenschen Iiier-naar vroegren, laclite men om het denkbeeld.

Gok- in het 1hiernaniaals wordt het lot der onvruchItba-re op geeneriei wijze. Mee~rdere o f mindere vru-chtbaarheid der vrouwen. Aangaxande de meerdere of mindere vruchtbaarheid der vrouwen, kunnen wij niet meer in liet algfemeen van Midden-Celebes spreken, daar wij ' Sommigen noemen kinderen,,de opwekking of aansporing Vtaliiwa n ji tot hot bearbeidon van den akker"; eon groot mnedelijden, maakt, zich van den Toradja, niooster, wanneer hij, goon-rijst moor heeft otn daarvan voor eon klein of ziok kind rijstepap to lateii koken.

Velen bewaren trouw eenige bossen rijst in hunne schuur voor hot, geval dat eon der kinderen ziek moclit worden en niet, moor zou kunnen oten van do spijzon, waarmoo men zieb in. Page  38 5W8 spii~eiale onderzoekingren, b. IDe verkrecgcn u1itkoinsten bij de Toradja-stamimen verscllillen a annicrkelijhk van clkaar.

Wij zualien trachten hieronder de redenen er van op te geven. Bij cen onderzoek in door ons ingresteld, konde-n wij onder de To Lagre door ornstandigcledcn select enkelc dorp en onderzockien. Vran vrouwen, van wie wegrens haren leeftijd.

H1et totatal aantal kinderen, levenden en dooden wtas 1. De verhoudingren bij de. To Pebato waren veel beter. V~an 15 ' vrouw~en waren 6, kinderloos grebleven. Jiet tobadal anutii-al kinderen. Nog be ter was het gesteld bij de Molianimedaansclhe bevolkingr van bet dorip M1aane. Hier' waren van 62 vrouwen 5 kinderloos geblev-en. H1et aantal der kinderen was , dus, 3,8 kind op cenre vNrouw. Deze gunstige getallen mnoeten voor een dccl worden toegreschreven aan het feit, dat bij de Molaiamnedanen dIc vroutw ineer ontzien wordt, dan 1 i de niet geislamiseerde Toradja's, bij wic zij hard mnoet werken.

Xoor Todjo echter, ook door Mohaimmedcanen bewoond, waren de getaflen weer ongunstig: Voor iedere vrouw kwam gremiddeld 2~~- kind, toch was nog" het gyrootste, aantal kinderen bij cene vrouw 1: In Parigri werd onderzoek geda-an bij 40 oude vroutwen.

Van dezen waren 10 kinderloos gebleven! Het totaal aantal kinderen bedroegr voor ieder dus 25ys kind. Misgeb oorten komen bctrekkelijk- weinigr voor. W~ij kennen c'c'ne vroiw, Indo i AMativa, een To Pebatosheli, die tien inisvornide kinderen acliter elkaar kreeg; nu eens miste het kiiid beide armnen, dan wveer was de schedel niet gesloten, en aangczicn door onvoldoende verpleging alleeni de sterke exemplaren blijve-n leven, was gree~n van die kindereni in het leven gebleven. Menschen met een hazenlip s eh r a, Blare'e en mlet horrel~voeten p i 1 e w i t i, Bare'ebj ziet men.

Tweeliuggeboorten zijn naiet zeldzaa'in. Page  39 ziet in zuilk een greboorte iets bijzonders, ook al zijn de beide kinderen van versehillend greslaclit. Van dr'ieling-en k-ennen wij vijf gevallen; de wichtjes waren ecliter binnen twee dagen overleden Middelen om zwanger te worden. MeermalJen zijn onvruchtbare vrouwen bij. Zij zelven schijunen Laartoe, geenerici middel, zelfs green toovermiddel te kennen, en belanden.

Mee~r ervaren is de Toradja in vruchtafdrijvende middelen. Algemeen rekent mien het onder de Toradja's eene schande, wanneer een~e vrouw buiten htuwelijk bevalt. Bij de To Pebato is dit schaamtegevoel bij lange. Schande als bij ons kent. Ret zijn de aardigheden, welke ieder zich grerechitigd aclit op de ongehiuwde moeder te maken, die haar naar allerlei iniddelen doen zoeken omi van de vru'cllt bevrijd te worden.

Men is zeer g-evoelig voor spot, al komnen die schimpscheuten ons heel onsehuldig voor. Ecu Toradja zegt bijvoorbeeld tot, of van cen meisje met ecu kind: Eindelijk braclit de grehuwde zuster de ander tot- zwijgen door te zeggoen: Nanien voor kinderen buiten echt geboren als Toewoc ri engo,,,aan den neus gregroeld", Nawoci ngojoe,,,door den wind aangebracht" de moeder zou door den wind zwanger zijn geworden en dergelijke moeten der moeder steeds als spot in de ooren klinken.

Zoo ook bij eene vroifw van Tongko, die hare drielingen w aIe s oe, k ab o ngi en b al1a wo noemde, drie synoniemen voor,,muns" Droomt eene vrouw, dat eon persoon tussohen haar en haar man ko'mt liggen, dan. Mocht zij zoo iets droomon, terwijl zij zwanger was, dan zou do vrucht uit haar schoot verdwijnen. Page  40 40 ilet verwondert ons daaromi niet, dat zwaucgere meisjes haur toevluicht riemen tot afdrijveiide milddelen. Na~ar Koorders, Vrerslag- eener botaniselie dienstreis dord iaasblz.

Wij veriiioleden, diat de Toradja, niet kingrs empirischen, maar laiigs sympathetisclhen wegr tot lit mniddel is grekon-eri. IPe bladsteei bestaat uit enligre greledingyen, die zeer genniklkeflijk afbrekeii, vlandaar do naam p o e'a p a'a.

Wanneer inwendigre mniddelen green abortus veroorzakcen, la~at men zich den bulk knijpen en wrijven, ja, zicli op den buiki trappen. Onfeilbare iniddolen tot vruchtafdrijjvingr scbij~nt men niet to kennen, en iniddelen ter voorkoming 'van zwangerschap zijn den Toradja's greheel onbekend. N-ohanimedanen meenen zulke mniddelen to, hebben in hun do'a's, tooverspreukon.

Wel denkt do Tora-dja. Vandua,,r dat een mneisjc na- oeemgren tijd van samenleven ha~ar mninnaaclr verbiedt bij haar to konien. Ook hebben do vNrije To Lago - door hot. Maar ook vole g o Ii u w d o vrouwen ontdoen zich van -do vrucht lia~ars schoots, oni niot den last to hebbon do klicinen to miooten opvoeden. Hoe onnatuurlhjk dit ook is, toch wetech wij onder do To Lag-e van zulke vrouwon vole voorbeolden to noemen. Openlijk sproekt men over -zulke dingren ni'et; men komt die allo'en to weten door afgeluisterde gresprokken.

In dit onnatuurhijk verschijnsel, -'Wxederoin eon uitvloeisel. TerwijI eon To Pobato oudorenpaar gaarno kindoren heeft, omdat dozen later zijne conige huip zijn, voolt. Page  41 41 dle -vrije vrouiw der To Lagre die behoefte niet, daar zij hare slaven heeft het werk, voor liaar te doen. Bovendie'n is zij h~ierdoor gemakzu-chtigrer geworden dan de To Pe'bato vrouw, en dus eerder geneigd iets onaangen a.

Voor gretrouwde slavinnen is ook nflogeen reden tot vruchitafdrijving, dat zij geen lust hebben om kinderen te krijg"en en ze op te voeden voor hare heeren. Daarenboven worden de slaVinne'n weinig ontzien en mioeten steeds werkeni al liebben zij kinderen te verzorg'en. HVeef t men liever mneisjes of jongens? Gatatn w ijna of de Toradja's liever jongens dan mieisjes of.

Te verwonderen is d]i t niet; terwiji jong-ens al sJ Oedigr hun "eigen weg gaan, en bij hun lhuwelijk aai. Dochters zijn,, dus van -veel nieer nut- voor de ouders dan zoons, en z ij brengen bovend.

Zoo kennen wij eeni hoofd, dat bij vier vrouiwen enkel mneisjes gekregen hebbende, ten laatste cen vijfde vrouiw naiam, in de hoop bij haar een zoon te-krijgrer. Belhalve on-idat m~eisjes v-oordeeligyer zijn dan joingehas, heeft de Toradja-vrouw gnaarne doch-lters, e-nkel en alleen omidat zij' van hare sekse zijnI en11 zij in hare doelhters deelgeno oten hiceft in har en spe~ciaal.

Hiervtan weten wij' ecn zeer teekenend voorbeeld: Eene Toradja'sche To Pebato vrouw krcegf aelitereenvolgrens vier zoons. Toen zij wedcir zwangTer was, hoopte zij zeer op eene dochiter maar weer was het kind een jongren. Toen besloot zij hem geheel als meisje op te voeden; zij liet hiet -kind altijd miet meisjes' spelen, gaf hiet een vrouwenrokje te, dragen, en gebruikte hot o11 hiaar bij hare vroulwelijke werkzaainheden te helpen. N-u is dat kind ecu man geworden,,gaat echter geheel als vrouw gekleed, heeft alle allures van eene vrouw en verriclht ook alleen -vrouiwe-" Hijke bezigrheden.

Zijne ware natuur is flog te hierkennen aan zi~jne zware, stem en aa~n zijnen naam Doloe, een ander woord voor het me'er gebruikeIijke t o j o e testes 2. Krijgt men om den ander een jongon en eon meisje, dan hoot dit mn Qi ti 10 k a ONal do karmmon van'do pisang". Van de Mohamnaedaansche bovolking van hot Paloodal, van Parigi on To'djo kan in hot algomoen gozegd. Warineer men de Toradj a's vraatgt: Bpar e'epa r i ra -n g gai b oe ja k oe,,,ik was nogr nict in den mnoederschoot" is een uitdrukkingr voor: Ouderen spelen dikwijls mnet de geslacbtsdeelen' van kinderen, vooral bij jongrens, en zoo hoorden wij ook.

Ret bovenstaande wordt ook nogr bewezen door de woorden voor spDerima. In bet Bare'e is dit g a, s a, dat in het Parigi'sch,,zweet", beteekent. In het Parigyi'sch is sperma i n i, dat wederom in bect Bare'e,zweet" is. In biet Kaf1i'scbi z egt men w a s a voor,,sperma"' dit is etymologisell geli'jk aan g a s a. Al deze woor~en beteekenen dus,nattigheid, vocbit". Een maal hoorden wij een ouden mnan vragen: IDat in liet Bare'e g a s a nie't voor,kind" wvordt glebruikt, khan daaraan worden toegesebreven, diat deze uitdrukkingr h e t scbieldwvoord bij uitnenmendielid is.

W~anneer iemand een ander toevoegt: G a sa d o Cangta se t o is biet best te vertalen met: Maar wanneer twee elkaar uitscleilden' voor g a sa m ba w oe sperina van ccii varken of gra sa a s oc sperina van ee. Ontwikkelde Toradja's Lhebben inderdaad- de voorstelling, dat zij liet, zaad in de-n akker der moederseboot overbrengren, waar bet gi cit. ZUllen zij onvrucbtbaarheid niet, altijd a~an de vrouw wijten.

Bij die Mohamnmodaan geworden Toradja's is dan ook de aloude adat, dat do man bU zijn vrouw komt inwonen, vervangen door de Moharnmedaansclio instolling, dat do vrouiw bet. Naar al gevon' zij aan zoons de vooi-keur, ook zij zouden bij hot ontvangn. Page  43 43" De Mfohammedaansche Parigi~lrs en Todjoi~rs laten in hiet mlidden, bij wie. Hiermnee is in overeensteinmning het verhaCal in liet voormalige handschap Balinggai Tana Boa , waar ee.

Een man en eene vrouw urineerden dagelijks aan den voet van dien barnhoe, en door het sarnentreffen van mannelijke en vrouwelijke urine urine. IDat genoeinde Mohamimedaansche volken een grooter aandeel in de bevruchtinc gcgeven aan de vrouw dan 'aan den man blijkt ook. Daarin wordt verteld dat eene vrouw, Lema nTonda, toen zij voor liet eerst Men. Wanneer de Toradja-vrouw -weet, dat zij zwanger is, door het wegblijvyen van de menstruatie, snijdt zij den gordel van ro-tan, a I e, wanneer zij dien draa-gt, door om het f oetus.

Overig'ens nenint zij zich weinigr in acht; hoo g zwa. Alleen' hoofdenvrouwen bij slavenhoudende stammen -nernen' zich in aclit en zij -kunne'n dit ook doenl. Geeneriei plechitigheid heeft plaa~ts voor de zwangere vrouw; ie greheele gebeurtenis wordt als de eenvoudigste zaak ter wereld beschouwd Alle Toradja-stammen houden er eenige voorschriften op na, zoowel voor de aanstaande moeder als voor deii vader in spe.

Sommigre voor-,seliriften zijnl bij den eenen stain geldig, bi e nee ie;da e a weinig waa-rde is te weten bij wie juist een bepaald voorschrift voorkomt, nocinen wij ze hier alleen op'. Algemeen mag de zwangere vrouw met een. OGm dezelfde reden mag -ook niemiand, die in het huis BIJ de: Berg-Toradja's heeft wel eene pleclitigheici plaats, wannoor do vrouw voor do eerste maal'zwanger is.

Zoo komen bij de To Koolawi de familieleden van do aanstaande ouders bij elkaar, voor welke gelegenhoid do aanstaande vador eon buffel en eon 'varken geeft. De aanstaande mooder legt haar rechterbeon over hot gebonden yarken, en daarna oerst worden boide dieron goslacht. Bij doze gelegonheid ook geoft. Page  44 t4 44 van eene zwangere vrouw komt, op1 de trap of in het porta. Men mag niet v66r langs eene zwangere vrouw loopen, dan snijdt men den weg voor het kind af.

Ook mnag de vrouw als zij zit en de beenen los naar beneden laat hangen, met deze niet heen en weer schonimelen, anders zal het kind in het uitdrijvingstijd — perk halverwege blijven steken. De aanstaande moeder mnag niet m o r a ego dans met zang , want anders zal het kind later voortdurend schreeuwen en huilen. Man en vrouw mogen niet met elkaar twisten, of rechtstreeks uit den kookulot eten; dit zou het kind te vroveg geboren doen worden; geen stuk brandhout dat reeds aan het eene einde leeft gebrand, mag de vrouw met het omgekeerde einde in het vuur steken, want dan kan het kind niet worden uitgedreven ook aan de andere huisgenooten is dit verboden.

De man mag zijn sarong, waarin lhij alles draagt, wat hij met zich wil voeren, niet zoodanig om den hals hlangen, dat de vraclit voor op den buik hangt, anders zal de niavelstreng omi den hals van het kind goewonden zijn, waardoor het zal stikken.

Algnemeen is ook lht verbod voor den aanstaanden vader om een dier te slachten. Ook mag hij niet naar het water gaan, terwijl men met vergif visch bedwelnlt; lhet kind zon dan evenals een visch, die plotseling bedwellld boven komt drijven, ontijdig en dood geboren worden.

Soms zijn der vrouw ook enkele dingen verboden te eten. Suikerriet mag zij niet kauwen, anders zal het kind bij de geboorte met veel slijm overdekt zijn. In Parigi wrijft zicll de zwangere vrouw gaarne den buik in met suikerrietsap, want lit zal het kind lustig, vroolijk en gezond maken.

Zeer algeneen is ook het geloof, dat ee0ie zwangere vrouw niets mag weigerenn, n soeinigen gaan Ilicrin z66 ver, dat zij zich het gebruik van lhet woord,,neci, niet" geheel ontzeggel. Men gelooft toch algeenlen, dat eene verwensching of een boos woord van den medeniensch dengene, dien die verwensching enz.

In plaats van b a r e'e,,,niet", zegt de aanstaande moeder dan s o n d o,,veel", bijvoorbeeld als iemand haar om iets vraagt; dit wordt dan tocll als,,niet, neen" opgevat 1. Een misgeboorte heet t e w o e 1 o e ng g ka n gr o e r a,,er uit 'gegleden toen het nog klein was". Overigens zegt men eenvoudig: Meestal bevalt de vrouw in de woning hbarer oudeirs, oindat zij daar in huis is; is zij echter juist in har. Dit zou een miskraam tengevolge hebben.

Page  45 m11an, dan brengt zij da~ar hatar kind ter wereid. Ook is het green verei'schte, dat de vader bij de greboorte van zijn kind tegyenwoordig zij. Zeer dikwijls is dit niet het greval. Bepaalde v-erloskundigen hebben dle Tora-dja's niet; dikwijls heipt de. Die huip host~aa-t nmcestal alleon in het wrijvYen van den buik, in het geven van w.

Twee vrotiwen hoebben wij gekend, die de placenta manuaal durfdon verwijdoren, wanneer deze wat lang op zich liot wachten; van de drie gevallen, waarv-an zij' oils dit vertelden, overleed do kraamvrouw toch na enkole dagen, waarschijnlijk door -bloedverlies of infectie. Wanneer de barensweein beginnen, trekt do vrouw zich terug in haar bjokje met lagre wanden. De overige bewoners van hot huis gaan hun gowonon gang en voor'lhet oog van do heen en weer looponde huisgonooton komt hoet kind tor woreld.

Evenals om oen zieke zich aanstonds eene groop v'rouwen voreenigft, is ook do barende aanston ds-omringd door hare natuurgeenooton, lie zich den tijd korten. Ook zijn do noodigo maatrogolen goenomoi om booze geeston, die moo Ier en kind bolagoen. Da~artoe hanat mnen do takjes cii bladeren. Mon onderstolt, dat do, gooestoi eon afkoer hebben van don greur van doze ta.

Hare aanwezigheid openbaart zich bij do barende' vrouw door eon hovigre pijn in den buik, op do plaats van do normnale aanhiechtingr der placenta.

Behalve do gedoorndo takkon van dozen boom die do geeston hoet in huis komen moeten beletten , gebruikt men do vruchton ervan; hiervan, niot do barondo hot sap inslikken, terwijl eene andere -vowbijvoorbeol~d zij dlie, do bevallin~r loidt, fenod a e eii van hot sap samenkauwt met sirih-pinang, en dit kauwsel op doe bovenaangeduide plaats op don buik spuwt.

Wi'jzen -van goeboren worden. Do Toradja'sche vrouwen hobben. Page  46 bevallen, gezeten op een blok hout of op een otid lioofdkussen. De Koelawi'sche vrouwen, zegt men, grebrufiken steeds een kokos-dop als zitpla ats en dit zou moeten zijn, opda-t zij in hiet tijdperkc der uitdrijvingr door den grooten druk geen faeces zouden ontlasten-, w~at niet magr.

Soms doen Posso'sche vrouwen dit ook wel. Een pa~ar vrouiwen steunen de barende in den rug, terwijI zij aa n een touw, -weiks cene einde aan ecu der daikribben is vastgebonden, zich kan optrekken met de weei~n mode te werken.

Tusschenbeide gaiat-zij er bij staatn. Zij heeft alfleen een oude foeja sa'rongr a~an, die dorvruchtwater en bloed mnag worden bedorven. Over liet geheel bevalt de Toradja-vrouw utiterst gcnmtkkelijk. Een dwarsliggingf woten velen door uitwcndigc mianipulatiles in cone hoofdfligging to veranderen. Gok eene voetliggaingr traclit men zoo mogoelijk in e-ene hoofdfliggringr om to zetten;" dit schi'jut niet al-ti'jd te geluk-ken, aithanis betrekkelijk veel kinderen worden in doe voetlig-gingr geboren.

Mlen noem t lt na'. Iat het kind d1aarbij met liot aangez~ ciht op den vloer va~n bamboelatton, dan is dit eon onhoiilspeiloeid teeken; vadier of mnoodetr zullen dan spoedig sterve-n.

Westen en hot hoofd na~ar het Oosten is grericht, da~n zal het kind langc leveii; andersoni voorspelt cone liggingr met het hoofd naar bet Westen eon -spoc ligen dood. Ret geboren worden,met den heluf' wordt aangremerkt als iets g-unstigs.

Dit oivlies, dat evenals al dergelijke vliezen buikvlies, enrz. Ecu stukje -van zulk eon gedroogden helm brecngt men in ecu veld, waar muizen veel schado aran do rijst doen. Door do krach,,t van den helm zuIlien de muizen 10 rijst niet moor zion, ma n o ro da r as aIap o et i m a ta. Een stukje van den Helm draagt men ook bij zich als voorbehoedimiddel.

Wanneer do vrouw lang in bareusnood is, dcnkt men al spoedigr a~an hot ongenoog"en van goden -als oorzasak hiervain, omndat do vrouw of haar man cenigre schuld op zich hebben geladen. Ecn der oudere bewoners vaui hoet huis is dan dadelijk gereed om door hot meernialen genoeimde m.

Ecu oudo van dagen bla. Eon zeer krachtig middel. Hiervan goot hiij vijf schieuton over hot hioofd. Ewa peboesi mpanagfoen toe pes-o e wv o o' n o o a n a,,,gelijk bet losbranden va-,n eon greweer komnt dan. Page  47 47 bjet kind te voorschijn"'. In ons geval was dit inderdaad zoo; misschienl wel door de reactie, die de koude waterstraal deed ontstaan. Bij de To Lage legt men wel 7d stuks katoen in een. Ook grelo'oft iedere Toradja a,1an gebeimizinnigec kruiden, die met dJen algremeenen.

Wanneer men, van deze kruiden. Niemand weet ecliter, waaruit, die kruiden. Men hoopt dan dat door de gladheid, olieacbtigbheid, va~n genoemide bladeren. Wij zagen ook eens een. Bij dle Bergrstarnmen wordt als uiterste middel nog eene priesteres b a i i a, sjamiaan er bij geroepen, die wanneer zij door een.

Saoesoei~rs en Todjoi~rs zoekt men bij eene vertraagde bevalling naar clen p o b, o n. Ret gebeurt naimelijk dikwijls dat bet bouten. Zulk een ankerlicliter nu moet water in een 'kom beblazen; van. Spoedigy daarop zal bet kind worden geboren. Sterft eene vrouw in bet kraambed, dan worden bij bare begrafenis" bijzondere ma-atregyelen genonmen, opdat de ziel van die vrouw geen booze gfeest, p o e n t i a n a,' worde.

Dit is uitvoerig beschreven in bet 1hoofd;~ situk-,,Lijkbeov rin"I ' Deze s i r o n t a ztjn een pendant van - eon ander soort gebeimzinnige kruiden, die s i r o p o e,,allernaal- dood" heeten. Vooral de Berg-Toradja's worden ondersteld.

Page  48 48 Sterft de moeder bij de geboorte maar blijft het kind in 't leven, dan verwaarloost men tocl meestal dit kind; men hleeft liever dat liet sterft, uit vrees dat de nioeder er on zal komen spoken. Anderen roepen er eene priesteres bij, die den levensgeest van lhet kind tracht te bevestigen.

Ook Scheidt men het svymboliscll vani de overleden nioeder door een stuk rotan door te kappen, waarvan hlet eene stuk door de vloerhltten naar benedle wordt geworpen hlet deel voor 1e overledene , n llet andlere stulk aan een der daksparren wordt vastgteminaakt als a andleel valn llet kinld. AMen looopt hiermede e ziel van de nloeder van liet kind af te houden. Wanneer liet kind na d e geboorte niet wil lihilen, stoot men met een rijststamper onder tegen den vloer aan op de 1lepk waar liet kind ligt, ten einde het te doen schrikken.

Is het kind ter wereld oekonien, zoo wordt de navelstreng niet doorgesneden, dan nadat ook de placenta is te voorscliijn gelkonen.

Kommigen, zooals de stammen om het Meer, binden de navelstreng op een paar vingers breedte van het lichaam van let kind af met 1e bastvezels van dlen Gnetil m gnemon L. Anderen weer, zooals de To 'ebato, binden hliaar vooraf niet af. Het doorsnijden geschliedt nmet een bam. Anderen snijden de streng door op een stukje curcunia als bet een meisje, op een stuikje gemberwortel als het een jongen is.

Alleen bij jongens wordt lhet stompje van de n. Curcunma namelijlk is een van de ingrediienten in de huishouding, terwijl nlet gemberwortel de goedlaclite van dapperheid wordt verbonden. Bij de Parigiers wordt de navelstreng doorgesneden op een rijksda. Op de navelwond legt men een stukje goud en een korrel peper, zooals men zegt om het kind te behoeden voor buikpijn.

Maleisch t e In b o e n i wordt eerst met water begoten en vervolgens in bladeren en versleten foeja gewikkeld; dit pakje legt men in een kokosdop of in een aarden kookpot, waarbij sommige stammen nog kruiderijen als curcuma en gemberwortel voegen. Soms wordt de placenta begraven en dan in de goot langs de palen van het ihis, zoodat zij, wanneer bet regent, voortdurend nat gegoten wordt , of wel zij wordt in de takken van een boom,gehangen of gelegd.

Page  49 49 De laatstgenoemde wijze schijnt utitsluitend bij de Berg-Tora-dj-a's te worden gevolgd; bij de Barele-Toradja's kan het begraven of het ophangen de~r placenta naar vrije verkiezing gesehieden.

Blijft dit kind leve'n, dan wordt ook de nageboor-te. Sterft echter het eerste kind, da~n za-l men de placenta van bet daarna geboren wiclit niet begraven, doch ophangren in een boom. Jeder jong gezin moet hierin" dus voor zichzelf de proef nemen, wat heilzaam. Men zegt' nog, dat wannee'r de placenta wordt opgehangen en boommieren er zich aan te goed doen, het kind huilerig zal zij'n..

Overigens maakt de Toradja zich geen bepaalde voorstelling van. Dit geldt ook voor alle Bare'e-stamm'en. Gok in Parigi moet de vrouw, die de placenta wegbrengt ditzelfde in acht nemen; zi'j m~oet zelfs de oogren gesloten houden, en zij wordt'door een ander geleid. Men zegt, dat wanneer de persoon, die de placenta wegbrengt, links of recbts keek, het kind scheel zou worden, omdat die persoon nauw vereenigd is met een deel van biet kind.

Steeds met ge-sloten oogen teruggaande, le~gt'de vrouw thuisgekomen zich op baar slaapmatje neer en trekt zich een sarong over bet hoofd. Een ander besprengt haar dan met water, waarna. Hier moet nog worden vermeld, dat de Parigii~r' bijzondere waarde heclit aan het kindsspek, t a'i p o e j o e of t a'i p o e 1 0 e genoemd Ba.. Hij wikkelt dit in een bla'd, en hangt het in een boom op, op grooten afstand van buizen; want men rijoet, vooral zorg dragen,. Bij andere stammen w,"ordt dit kindsspek weggLewasseben.

Het stukje navel, dat afvalt, wordt bij' de Bare'e-stammen gedroogd, en bewaard aa'n bet hoofdeinde van de wieg; het kind zou vergeetachtig worden, wanneer bet afvie'l zonder gezien te worden en wegrraakte.

Het planten van een kokosboom op de plaats waar de placenta. Zoo'n boom wordt dan beschouwd als bet nevenbeeld van bet kind. Gaat de boom dood dan zou ook bet kind moeten sterven, voor lietwelk de boom is greplant.

Ook kan -men hiernaar den ouderdom van bet kind berekenen. De vrouw na bare- bevalling. Spoedig na, de verlossing gebeurt bet wel dat de vrouw, door bloedverlies verzwa'kt, in zwijm of in slaap valt. Dit mag volgens, den Toradja' niet- gebeuren, want er is voor de heks en voor andere booze geesten geen schooner gelegenheid om zicb -van.

Zij moet dus nit hare verdooving worden opgewekt, en daartoe la~at men viak nran haar oor h1etzelfde geschreeiiw hooren, dat men gewoon wais, Iann te hieffen, wanneer men met een. Ontwaakt de vrouw uit hla-re bedwelming, of uit den slaap, dan, geef t mnen hcaitr dadelijk vioeibare rijstepap te drinken.

De mnoeder wordt na, de bevalfingr gewasschien, en duarna, legt zij zich kalm op haa~r sla~apnmatje neer. Een bepnaald kra~ambed heeft -zij doorgaans niet, en meermalen hebben wij het bijgcewoond, dat de inoeder een korte wijie nadat het, kind ter wereld wais grebracht, zeif naar de rivier gring orn zich te baden.

In Pa-rigi neemit dle moeder daartoe rookend vuur mede omn de gee-sten van zich af to liouden. Sominige Mohaminedanan greworden Toradja's houden zieh aan de znfivering-speriode van 40 dagen, gedurende welken tijd de vrouw geen work magv vorrichten, ma-ar de heidensche Toradjavrouw laat dit geheol van do ornstandighieden afli-angren.. De kraamvrouw wordt met een w~arm. Anderen legrgen de verwarinde bladoron van de mn a, n d a j a n g i of p o e-"a.

Met hoetzelfde doel, wordt, den volgonden dag de rug greknepen. W1anneer de bnarmoeder zich na. Tegren nab loodingfen kkent de heidon-Toradja. Hot v-er'warmnen der kraainvrouw. Bij soinmige stainmen van Mlidden-Celebo-s bestaat doe gowoortte, lat de vrouw zich na de bevalling bij eon hoiuNtvuur warint inaneor oe, of in a n d e r o e ; bij andore stainmen bc- 3ta~at doze gowoonte niet.

Bij laatstgenoem-den stain inag de vrouw zelfs gedurende. Page  51 zishaar ziek zou- maken. De- To Pebato zegt, dat het lichaam- va~n 4d'e vrouw door liet yerwarmen zou opzetten. Bij de, geboorte van het eerste.

De haaird wordt met matten omringd, opdat de gloed. Gok al voelt de kraarnvrouw zich sterk genoeg om kort na huare bevalliing zich. In' het hoofdstuk,,Huwelijk" hi. De Toradja's weten voor het in a n e r o e geen i'eden meer op te geven.

Alleen de Saoesoei~rs zeggfen, dat het vuiur dient om de wonden door de beva~llingr. Zoodra het bekend is greworden, dat de kicine geboren. Dit gesclienk heet p a n t j o k o,,voor het omhelzei"', want door dlit gescebenk krijgren de bezoeksters het' recht omn de -kicine eeu oogenblik in haar arinen te ne'men.

Ditp a, n t j o k o moet ook later gegeven. Toen de kinderen- van een onzer voor de cerste, maal 'in het dorp- Panta, kwainlen, moesten' zi-j zich onderwerpe n aan de omhlczingen,van tal van 'vrouw'en.

Page  52 helzing ontdeed de vrouw zich van een koperen arnwringr en stak dien aan len arm der kinderen, zoodat zij o 6. De Toradja is zich nog zeer wel bewust van de omstandigrheid, dat deze. It hij geenerlei sleebte bedoelingen heeft tegen biet wicht. Loon voor de helpster. Toradja's green vroedvrouwen; van eene vaste belooning is daarom geen sprakVe,.

Gokl- in Parigi en Todjo, waar enlkele vr~ouwe~n zich eenigren na-ani hiebben grernaakt op verloskundig gebied, geeft men hiaar eenige belooningr.

Gok van de To Koehawi teekenden. Meestal nmoet do kraamivronw een paar datgenl wacbiten, aleer bet zog begint te vloeien. Gedurende die -twee of drie diagen.

Wij vemnaimen onder do Toradja's zeer veel klachten over te weinig zog bij zoogende moeders. Gm het zog aan. De zooctende mooder mag de jonge to-pbladeren van de, k a t e d o of t a m p e r e Lagenaria vulgaris L. Page  53 turn giernon eten, omdat anders, het zog zal ophouden te vloeien dit heet t e o n t,,opgehouden". Sterft de moeder in het kraambed of is zij niet bij machte haar kind te zoogren, dan wordt de kleine gevoed met suikerrietsap, rijstewater- of tot pap gekookte laboe Lagenaria vulgaris L.

Als er in hetzelfde dor'p of in den naasten omntrek eene zoogende vrouw is,- da. Sommigre hoofden zien er niets in; anderen keuren het goed, mits het of fer voor verzoening van bloedschande mno raminb oeIa n gi -zie,,Huwelijk" worde gebraclit.

Wij k-ennen twee gevallen van zulke voorgenomen huwelijken; in het eene bij de To Lagre ging het gewoon door;. Wanneer er geen bijzondere omstandigheden tusschenbeide komen, wordt het kind niet gespeend, maar het blij-ft de borst gebruiken tot het er van zeif mee eindigt. Alleen wanneer het kind spoedig eon broertj'e of zusj~e krijgt, wordt het ges'peend. Dit spenen mna o e w e doet de Toradja-inoeder nooit zelve. Gewoonalijk zijn de kinderen na eon dagr of drie, vier aan de moederborst ontwend.

Hot spenen wordt ook nog wel toegepast op kindoron van slavon. Do hieer nenint dana zulk eon klein kind van de ouders weg, en laat het — door zijne vrouw' spenen, ouDdat hot kind niet te lang bij de moeder. Geschenk bij de geboo rte van het- oorsto -kind.

Bij de geboorte van liet eerste kind gpeft bij do Bare'e-Toradja's, Pa;figie~rs, Saoesoei~rs ean Todjoi~rs do vader van den pasgeborene aan zijne. Bij deze grelegonheid vragon de naaste bloodvorwantein van.

Page  54 der den vader a~llerlei gesclienken af, v-oornamelijk katoen in stukken van 1 vade m le'ngte. Sommigce, mannen geven genoernde gyeschenken reeds, zoodra de vrouw weet, dat zij zwangrer is. De vader haa st zich hiermede, opdat geenerlei stoornis moge optreden in de ontwikkeling van het kind.

Bij de Berg-Toradja's bestaat dit gesclienk aan de ouders va. TDe To Koelawi weten hierbij nogr te vertellen, dat, zoo de man dit gresehenk, niet gaf, zijin kind leelijke wonden zou krijg-en, wanneer hij het omarnide of aanhaalde. Page  55 Kindersterfte, kindermoord, vondelingen. De wil der kinderen is geldend.

V1an de kinderen die geboren worden, sterven een groot aantal. Van cenige streken hebben wij de kindersterfte nagegraa. Ook met bet voedsel van liet kind is men dan Rininder~na-uwgezet, waardoor de kleine aan allerlei ziekten, vooral in den bulk, blootstaat.

De Toradja'scbe kinderen groeien niet viug, niet alleen in vergelijking Met Euiropeescbe- kinderen, inaar ook met de Minabassiscbe. Trouwen~s het menscbiengesla-cht op Midden-Celebes is klein van'stuk, met uitzondering van de Berg-Toradja's,, die op bet hooge Centraa.

Soins ook wordt bet kind opzettelijk door de mo, eder vermoord; als dit, geschiedt, is bet meestal, wanneer zij 'tevergeefs abortieve midde. Page  56 len heeft aangewend vergelijk het lloofdstuk,,Zwangyerschap en Geboorte", bi. Eene vrouw bijvoorbeeld gring op het tijdstip harer bevallingr buiten het dorp, en begroef haar kind onder een hoop steenen.

Van drie getrouwde vrouwen weten wij, dat zij hare kinderen het een na het ander in de wieg lieten ster~ven door biet geen voedsel te geven, bet 's na-chts niet toe te dekken enz. Ongretrouwde vroiiwen sloegen haar kind da~delijk na de geboorte met ecn kalkbus of ecuigf ander voorwcrp op he't teere hoofd, of scheurden het de kaken vancen of knepen het de keel dicht. Zij deden dit uit schaamtc. Van alle hier besproken stammen zijn ons dergclijke verhialen -ter oore gekomen. Kindermoord door de moeder geplcegd, is niet strafbaar, een gevoigr van den adat der Toradja's die mcebrengt dat moord alleen wordt gfestraft do-or bloedwraak der verwanten, of wanneer de vermoorde een slaaf is,' door diens beer, die schade heeft greleden.

Een kind nil dat geen erkenden vader heeft, is uitslu'ite~nd cigendomi van de moeder. Vind hier alle Femdom gerelateerde links voor Nederland. Buitenlandse Meesteressen die regelmatig naar Nederland komen staan hier ook vermeld.

Interessante en relevante links zijn altijd welkom. Neem contact op voor plaatsing. Een link terug is niet verplicht maar wordt uiteraard wel op prijs gesteld. Zelf een Themapagina beheren. Resultaten geselecteerd door startpagina.

Zoeken met Startpagina Zoeken op internet Startpagina Thema's. Meesteres in Apeldoorn Meesteres Gerda. Meesteres in Almere Meesteres Kim. Meesteres in Bergen op Zoom Meesteres Angela. Meesteres in Breda Meesteres Think.

kim holland pjes meesteres zuid holland